ترجمه شماره 514852#: ترجمه «مدل بلوغ cem گارتنر»- مشتری: آقای ناوی

جناب آقای ناوی

ترجمه شما با عنوان «مدل بلوغ cem گارتنر» آماده شده است. جهت دریافت به پنل خود مراجعه فرمایید.

ترجمه شماره 514526#: «ساختار سازمانی» مشتری: جناب آقای بساطی فر

جناب آقای بساطی فر

ترجمه شما با عنوان «ساختار سازمانی» قیمت گذاری گردید. جهت تکمیل مراحل سفارش به پنل خود مراجعه فرمایید.

ترجمه شماره 514236#: «مدیریت و بازاریابی» مشتری: جناب آقای محمدی

جناب آقای محمدی:

واریز بیعانه شما با موفقیت انجام شد و ترجمه شما در دست انجام می باشد.

ترجمه شماره 514125#: «بازاریابی نوآوری استراتژیک» مشتری: سرکار خانم ظفرخواه

سرکار خانم ظفرخواه:

پرداخت نهایی شما برای درخواست ترجمه با عنوان «بازاریابی نوآوری استراتژیک» تایید و فایل ترجمه روی پنل شما ارسال گردید.