ترجمه شماره 514236#: «مدیریت و بازاریابی» مشتری: جناب آقای محمدی

جناب آقای محمدی:

واریز بیعانه شما با موفقیت انجام شد و ترجمه شما در دست انجام می باشد.