ترجمه شماره 514125#: «بازاریابی نوآوری استراتژیک» مشتری: سرکار خانم ظفرخواه

سرکار خانم ظفرخواه:

پرداخت نهایی شما برای درخواست ترجمه با عنوان «بازاریابی نوآوری استراتژیک» تایید و فایل ترجمه روی پنل شما ارسال گردید.